II. Sultan Mahmud

II. Sultan Mahmud

Yılmaz Öztuna / Aug 11, 2020

II Sultan Mahmud Mehmed Ali Pa a isyan n n i inde kalm ordusunu kendisi la v ve ilga etmi donanmas ngiltere Fransa Rusya taraf ndan yak lm ve da lmak zere oldu u san lan Osmanl mparatorlu u na yeni bir mit olan pa

 • Title: II. Sultan Mahmud
 • Author: Yılmaz Öztuna
 • ISBN: 9789750098109
 • Page: 302
 • Format: Paperback
 • Mehmed Ali Pa a isyan n n i inde kalm , ordusunu kendisi la v ve ilga etmi , donanmas ngiltere Fransa Rusya taraf ndan yak lm ve da lmak zere oldu u san lan Osmanl mparatorlu u na yeni bir mit olan padi ah Y lmaz ztuna, II Sultan Mahmud adl kitab nda, tamamen z lm , fonksiyonunu kaybetmi , yozla m bulunan devlet m esseselerini yenileyen II Sultan MahmudMehmed Ali Pa a isyan n n i inde kalm , ordusunu kendisi la v ve ilga etmi , donanmas ngiltere Fransa Rusya taraf ndan yak lm ve da lmak zere oldu u san lan Osmanl mparatorlu u na yeni bir mit olan padi ah Y lmaz ztuna, II Sultan Mahmud adl kitab nda, tamamen z lm , fonksiyonunu kaybetmi , yozla m bulunan devlet m esseselerini yenileyen II Sultan Mahmud un k sa biyografisini ve 31 y ll k saltanat d neminin ana izgilerini aktar yor E k yal klar na tahamm l g sterdimse, kan d k lmesinden ekindi im i indi Kap kullar na bu kadar ihsan ettim ve m samaha g sterdim Bu defa, ihsanlar ma m sta rak olan Ocak, yeni askerin yaz lmas na r za g sterdi i halde, gene ayakland Devletin bekaas i in art olan yeni orduya kar harekete ge ti Yem ninden d nd Efendiler, s yleyin Bu sy n, hur c ales sult n de il midir

  • [PDF] Download ↠ II. Sultan Mahmud | by Ò Yılmaz Öztuna
   302 Yılmaz Öztuna
  • thumbnail Title: [PDF] Download ↠ II. Sultan Mahmud | by Ò Yılmaz Öztuna
   Posted by:Yılmaz Öztuna
   Published :2020-05-22T19:41:03+00:00

  About "Yılmaz Öztuna"

   • Yılmaz Öztuna

    20 Eyl l 1930 stanbul do umludur stanbul da lise tahsilinin yan nda stanbul Konservatuar na devam etti 1950 eyl l nden 1957 temmuzuna kadar Paris ehrinde kald Paris in b y k k t bhanelerinde al t Paris niversitesi Siyas limler Enstit s nde Sciences Politiques , Sorbonne da Frans z Medeniyeti Civilisation Fran aise k sm nda, Alliance Fran aise nin y ksek k sm nda okudu ve Paris Konservatuar na devam etti 13 ya nda ilk makalesi ve 15 ya nda ilk kitab bas ld 1969 da Adalet Partisi nden Konya Milletvekili se ilerek Ankara ya yerle ti T rkiye Radyo ve Televizyon Kurumu nda denetleme kurulu yesi, repertuar kurulu yesi, e itim kurulu yesi Ocak 1966 Kas m 81 , K lt r Bakanl nda bakan ba m aviri 1974 77 , stanbul Teknik niversitesi T rk M sikisi Devlet Konservatuar nda kurucu y netim kurulu yesi ve T rk M s kisi Korosu nda kurucu y netim kurulu yesi 1975 den beri , Yay kur Yayg n Y ksek retim niversitesinde Osmanl siyas ve medeniyet tarihi retim yesi 1975 78 , Mill E itim ve K lt r bakanl klar nda 1969 dan beri pek ok ihtisas kurulunda ye ve ba kan oldu 1974 1980 aras nda T rkiye Cumhuriyeti nin resm ansiklopedisi olan ve Mill E itim Bakanl nca yay nlanan T rk Ansiklopedisi nin genel yay n m d r olarak K harfinden T harfine kadar olan cildleri yay nlad 1983 may s nda Milliyet i Demokrasi Partisi nin kurucular aras nda bulunarak merkez genel y netim kuruluna se ildi, sonra istifa etti 1985 de Faisal Finans Kurumu m aviri oldu.Pek ok radyo ve televizyon program yapt , bunlarda konu tu Baz konu malar A.B.D Fransa, Avusturya gibi lkelerin televizyonlar nda yay nland Baz kitap ve yaz lar e itli dillere terc me edildi D nyada ilk defa olarak T rk M sik si Tarihi k rs s n kurdu K lt r Bakanl n n kurucular ndand r B y k T rkiye , Osmanl Cihan Devleti , B y k T rk Hakanl gibi son y llarda ok kullan lan tarihi ve siyas tabirler, Y lmaz ztuna n nd r Ayasofya Hunk r Mahfili nin ibadete a lmas ve Topkap Saray nda H rk i Sa det Dairesi nde Kur n okunmas , 1000 Temel Eser, Ankara Devlet Konser Salonu ve stanbul Atat rk K lt r Merkezi nin T rk M sik si ne a lmas gibi fikirler ve realizasyonlar Y lmaz ztuna n nd r ve siyas iktidara onun taraf ndan telkin ve kabul ettirilmi tir T rk Kara Kuvvetleri nin ve Deniz Kuvvetleri nin evvelce yanl olarak kutlanan y ld n mlerini bug nki do ru ba lang tarihleri ile kutlanmas n sa l yan da Y lmaz ztuna d r Bir ok konferans verdi 6 k t ada pek ok lkeyi gezdi, devlet adamlar ve halkla g r erek incelemeler yapt Milletleraras bir ok kurulu a ye se ildi.Y lmaz ztuna, T rk e yi ok iyi kullanmas , en ilm eserlerinde bile edebi bir sl ba s hib bulunmas , tarih i ge mi ve gelece e at flar yaparak ve derin bir co rafya ve edebiyat k lt r yle beraber sunmas yla hret yapt.T rkiye de Osmanl tarihinin i de i itibar n Y lmaz ztuna temin etmi tir T rk Parlamenterler Birli i, stanbul Gazeteciler Cemiyeti, Ankara Ayd nlar Oca , Anadolu Kl b , Yahya Kemal i Sevenler Cemiyeti, stanbul ehrini G zelle tirme Derne i, M ste rikler Cemiyeti, WACL, APACL, NATO Parlamenterler Birli i, Parlamentolararas T rk Japon ve T rk Kore, T rk Su di Dostluk cemiyetleri, Avrupa Konseyi cemiyeti, Y lmaz ztuna n n ye, kurucu oldu u veya bulundu u milli veya milletleraras kurulu lar aras ndad r.


  726 Comments

  Leave a Reply